Rakennusalan koulutukseen eivät sovellu korkeakoulurajat ylittävät tutkinto-ohjelmat

Pekka Kampman - Helsingissä 15.1.2016

Julkisuudessa on ollut esillä ammattikorkeakoulujen, teknillisten yliopistojen ja yliopistojen yhteenliittyminen (Tampere 3). Tässä hankkeessa halutaan rakentaa perinteiset korkeakoulurajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia kaikille korkeakoulujen keskeisille koulutusaloille. Visiona on tarjota koulutusta tohtori- ja maisteriopiskelijoille sekä alempaa korkeakoulututkintoa opiskeleville. Lähtökohtana on, että uudet kandidaattitutkinnot täyttävät kaikki ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset, jotka tällä hetkellä saavutetaan AMK -tutkinnoissa. 


Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry haluaa painottaa sitä, että rakennusala on erittäin säädeltyä toimintaa. Alalla on lakiin ja sitä täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Lisäksi pätevöittämisjärjestelmässä on mukana myös vapaaehtoisia rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksiä. Pätevöittämisjärjestelmän perustana ovat ammatilliset työelämälähtöiset perusopinnot, jotka tukeutuvat koulutuksen duaalimalliin. Mallissa on kaksi toisistaan erillistä koulutuspolkua. Yliopistossa opiskelu on tutkimuspainotteista ja ammattikorkeakouluissa käytäntöpainotteista.

RIA:n mielestä varsinkin rakennusmestari AMK -koulutus olisi uudessa mallissa tuhoon tuomittua. Nykymuotoinen rakennusmestari AMK -tutkinto on tuotantopainotteinen koulutus, jossa työmaalla tehtävä harjoittelu antaa parhaimman lopputuloksen työelämään sijoittumiselle. Myös rakennusalan suunnittelu on hyvin säädeltyä. RIA ei näe mitään mahdollisuutta sille, että Suomea jatkossa suunnittelisivat ilman käytännön työkokemusta olevat uuden tyyppiset rakennusalan kandidaatit.

Maamme talouden vakavassa tilanteessa hallitus on nostanut koulutuksen ja osaamisen yhdeksi strategiseksi kärkihankkeeksi. RIA:n mielestä ammatillisen koulutuksen arvostusta on parannettava ja säilytettävä nykyinen duaalimalli rakennusalan koulutuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön on myös varmistettava ammattikorkeakouluille jatkossakin riittävät taloudelliset resurssit.

Pekka Kampman,

puheenjohtaja
Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry


 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg kimmo.sandberg@ria.fi        


"Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista
Valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto. 
Liittoon kuuluu yli 10.000  rakennusmestaria, rakennusinsinööriä ja -arkkitehtia sekä miljöösuunnittelijaa"